Výtvarný obor

Představení oboru

Výtvarný obor má v naší škole dlouholetou tradici. Žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na školních i regionálních výstavách a mají vysokou úspěšnost při talentových zkouškách na střední i vysoké školy výtvarného směru. Nejlepší práce jsou každoročně zasílány do soutěží a přehlídek.  Žáky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách, kde uplatní výtvarný obor (architektura, design, reklama, grafika, kresba, malba, atd.).  Výtvarný obor se rovněž aktivně zapojuje při akcích školy formou příprav reklamních předmětů, kulis, nebo návrhů kostýmů.

Nabídka studia

  • Přípravné studium:                 pro děti od 5 let, délka studia 2 roky
  • I. stupeň základního studia:    pro žáky od 7 let, délka studia 7 let
  • II. stupeň základního studia:   pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
  • Studium pro dospělé:              věk je neomezený, délka studia 4 roky

Obsah studia

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových vyjadřovacích prostředků a materiálů i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, nabízí žákům ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor, uceluje žákův osobní rukopis. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejichž rozvíjení se promítá do utváření osobnosti žáka. S jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem se vyvíjejí výtvarné formy, které užívá a které ho obohacují a naplňují. Vzdělávací obsah oboru je členěn do vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí „praktické a teoretické“.

  • Oblast „praktická“ je zastoupená vyučovacím předmětem „Výtvarná tvorba“ zahrnujícím techniky plošné, prostorové, objektové a akční tvorby. Žákovi je umožněno prostřednictvím tvořivého výtvarného myšlení uplatňovat ve vlastním výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Tak získává vztah k materiálům, nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti.
  • Oblast „teoretická“ je zastoupená předmětem „Teorie a dějiny výtvarné tvorby“, kde žák objevuje v uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky, analyzuje náměty a výtvarné problémy s nimi spojené. Dále se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění, uměleckou tvorbou v jednotlivých etapách a s možností využití výtvarného jazyka v umělecké i mimoumělecké komunikaci.

Ukázka prací našich studentů

Výtvarný ateliér