Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Název

Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace

(dále také ZUŠ)

Registrace

IZO: 600004368

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Organizace se svou činností řídí dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně se řídí vyhláškou MŠMT č. 71/2005 o základních uměleckých školách, a dále zásadami zřizovatele (Moravskoslezský kraj) a jejich přílohami či dodatky.

Zřizovatelem ZUŠ je: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava

Organizační struktura

Právní forma organizace: příspěvková organizace

Kontaktní spojení

Dokumenty

Dokumenty viz stránka dokumenty.

Žádosti o informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací povinnými subjekty stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, elektronicky a ústně, viz dále uvedené.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze podat:

Žádosti o informace přijímáme vhodnou formou, nicméně splňující požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, a to konkrétně v rozsahu § 14 odst. 2 citovaného zákona, tj. ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Podání opraveného prostředku

Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom organizace ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.

Nestanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacích jinak, použije se správní řád:

Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu; v ostatním se správní řád nepoužije.

Formuláře

Formuláře viz stránka dokumenty.

Popis postupů

Popis postupů je uveden na Portálu občana.

Předpisy (v platném znění):

Dostupnost výše uvedených předpisů:

Předpisy vydané organizací:

Úhrady za poskytování informací

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

Sazebník výše úhrad:

V případě, že celkové náklady spojené s poskytnutím informací budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů.

Náklady se neúčtují, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 100,00 Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,00 Kč.

Licenční smlouva dle § 46 a násl. autorského zákona:

Není

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy viz stránka dokumenty.