Dotace/Projekty EU

Projekt EU – Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

Projekt_EU_ROP_NUTS_II_Moravskoslezsko_2007_2013
Projekt_EU_ROP_NUTS_II_Moravskoslezsko_2007_2013

Projekty EU – Zlepšení komunikace v prostředí ZUŠ

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání pedagogů v oblasti osobnostně sociální a ICT, s akcentací na jejich profesní rozvoj.

Projekt_EU_MSMT_OP_VVV
Projekt_EU_MSMT_OP_VVV

Projekty EU – Rozvoj školy prostřednictvím vzdělávání jejich pedagogických pracovníků

Projekt je zaměřen na podporu profesního růstu pracovníků ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální vzdělávání pedagogických pracovníků Základní umělecké školy, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace.