Literárně – dramatický obor

Představení oboru

Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Je skvělou volbou pro ty, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Literárně – dramatický obor vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí.

Cílem výuky v hodinách dramatické výchovy je dát každému dítěti příležitost učit se spolupráci a tolerantnímu chování, povzbuzovat a vést jeho tvořivou obrazotvornost, poskytnout mu zkušenost samostatného myšlení, dát mu příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití a poskytnout mu prostor pro sebevyjádření v umění. 

Nabídka studia

  • Přípravné studium:                 pro děti od 5 let, délka studia 2 roky
  • I. stupeň základního studia:    pro žáky od 7 let, délka studia 7 let
  • II. stupeň základního studia:   pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
  • Studium pro dospělé:              věk je neomezený, délka studia 4 roky

Obsah studia

Literárně dramatický obor v naší škole umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků (schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace), jejich emocionálního rozvoje a schopnosti sebepoznání a sebekontroly.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (např. výtvarného, hudebního a tanečního, literárního) v jejich vzájemném propojení. Těžištěm výuky je práce v kolektivu směřující od spontánního dětského dramatického projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat v sociální i umělecké komunikaci hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem či projevem.

Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření divadelního nebo přednesového tvaru inscenace, od tvorby drobných literárních útvarů až po vytváření scénářů atp.

Nedílnou součástí výuky je také individuální práce na zvolené látce (poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma) zohledňující žákův rozvojPředpokladem této práce je volba přiměřené předlohy, jejích uměleckých a myšlenkových kvalit, které se žáci při hlubším seznamování s literaturou učí rozeznávat a hodnotit.