Hudební obor

Představení oboru

Hudební obor v naší škole umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie, využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Výuka jednotlivých hudebních nástrojů a zpěvu probíhá ve standardně vybavených učebnách. Většina klavírních tříd je vybavena dvěma nástroji, z toho minimálně jeden nastroj je křídlo. Vyučující ostatních nástrojů využívají k podpoře výuky klasická pianina. Učebna Hudební nauky je kromě klavíru vybavena kompletní audiovizuální technikou. Plně klimatizovaný sál, chlazený bezhlučnou technikou umožňuje kvalitní a příjemný poslech produkcí školy a zároveň návštěvníkům a interpretům soutěží, přehlídek a koncertů zajišťuje pohodlí.

 Nabídka studia

  • Přípravné studium:               pro děti od 5 let, délka studia 2 roky
  • I. stupeň základního studia:  pro žáky od 7 let, délka studia 7 let
  • II. stupeň základního studia: pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
  • Studium pro dospělé:            věk je neomezený, délka studia 4 roky

 

Obsah studia

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastí, které jsou obsaženy ve výuce předmětů jednotlivých studijních zaměření ve formě individuální či kolektivní interpretace a tvorby a hudební teorie.

Oblast interpretační se zaměřuje na osvojení zpěvu či hry na hudební nástroj. Žák nejprve získává elementární hudební návyky a dovednosti, které později uplatňuje nejen jako sólista. Následně využívá získaných dovedností v kolektivní interpretaci prostřednictvím komorní, souborové nebo orchestrální hry a v sborovém zpěvu. Tyto disciplíny navazují organicky na hlavní předmět, vycházejí z praktického uplatnění instrumentálních nebo pěveckých dovedností, ale také zpětně ovlivňují intenzitu instrumentální nebo pěvecké výuky a celkového hudebního rozvoje žáka.

Prostřednictvím druhé oblasti realizované předmětem hudební teorie je žákovi umožněno osvojit si všeobecnou hudební nauku, hudební dějiny, hudební názvosloví a seznámit se s hudebními nástroji po stránce teoretické. Jako posluchač koncertů nebo zvukových záznamů vnímá žák množství podnětů v oblasti interpretace, hudebních stylů, žánrů a forem, které ho kultivují do podoby vzdělaného člověka ve světě hudby.

Žák se stává na základě zvoleného vzdělávacího zaměření interpretem nebo tvůrcem na úrovni poučeného amatéra. Vzdělávací zaměření si žák volí na základě svých preferencí a prokázaných předpokladů.