Aktuality Hudební Taneční Výtvarný Literárně dramatický

ZUŠ Moravská Ostrava - Sokolská 15: https://zus-sokolska.cz/

Historie školy

    Více jak stoleté působení první veřejné hudební školy na Ostravsku, dnešní Základní umělecké školy Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15, dokazuje nejen její výjimečnost, ale především přetrvávající kulturní a umělecké hodnoty. Základní umělecká škola se stala vůbec první českou hudební školou na Ostravsku, což činí její podíl na profilaci ostravského hudebního života význačným a ničím nenahraditelným. Tehdejší úsilí o zpřístupnění hudby mladé generaci vycházelo z tradice významného skladatele Leoše Janáčka, jehož odkaz prostupuje veškerou činností školy po celou dobu.

    Zakladatel školy, tehdejší Hudební školy Matice Školské, Eduard Marhula, Janáčkův žák, zřídil v roce 1907 v havířské osadě Mariánských Horách hudební učiliště. Do založení Hudební školy Matice Školské neměla Ostrava a její okolí žádné organizované české hudební školy. Tato škola tak představovala startovací impuls ke vzniku dalších hudebních škol na Ostravsku, vycházejících z Hudební školy Matice Školské a její janáčkovské tradice. Rozvoj hudebnosti a vliv těchto škol pak dokazuje zřízení konzervatoře, filharmonie či jiných hudebních institucí.
Organizaci školy rozvinul na širokém základě další Janáčkův žák František Míťa Hradil (1898–1980), absolvent jeho kompoziční třídy na mistrovské škole pražské konzervatoře. Po Marhulově smrti v roce 1925 se stal jeho nástupcem v řízení školy. Svým moderním přístupem pokračoval v intencích utvrzování a prohlubování Janáčkovy umělecké tradice. Za jeho ředitelského působení se škola v roce 1935 přemístila z Mariánských Hor do centra Ostravy pod názvem Masarykův ústav hudby a zpěvu, jemuž ministerstvo školství udělilo právo veřejnosti za vynikající výsledky v hudební výchově a vzdělání mládeže. 
    V důsledku politických a společenských změn se v roce 1951 hudební školy dostávají do péče státu, s čímž souvisí také změna názvu na lidovou školu umění.
    Důležitým mezníkem se stal rok 1953, kdy se vyčleněním hudebněpedagogického oddělení vytvořil nový samostatný hudební školský typ Vyšší hudebně pedagogická škola, dnešní Janáčkova konzervatoř (výnosem Státního výboru pro věci umění č. 40.719/53 ze dne 14. srpna 1953), za přičinění hlavních iniciátorů R. Kubína, F. M. Hradila, V. Musila, V. Bělohlavého a M. Klegy.
    Ve stejném roce školu opouští F. M. Hradil a jeho nástupcem se od roku 1953 stala Jiřina Procházková, jejíž vedení lidové školy umění se opíralo zejména o tehdejší potřeby odborné hudební výchovy. Do tohoto období spadá výrazná změna zejména organizační povahy, a to přemístění školy do nových prostor na Sokolské třídě v centru Ostravy v roce 1961. 
    Moderním přístupem k vedení se vyznačoval ředitel školy od roku 1961 Erich Pazdziora, rovněž absolvent ústavu, který obohatil výuku o inovativní prvky a progresivní tendence.
    Dalšími nástupci E. Pazdziory ve vedení školy se v roce 1990 stali Jindřich Czerný, o 5 let později, tedy v roce 1995, Eva Košárková, kterou v roce 1998 vystřídal Aleš Vavrečka. Současným ředitelem školy je od roku 2007 Jaromír Zubíček.
    Z novodobější historie školy zaujímá primární postavení výrazná rekonstrukce budovy z roku 1996. Historický objekt ZUŠ na Sokolské tř. 15 byl zrekonstruován a zmodernizován, čímž nabídl zájemcům základního uměleckého vzdělání kvalitní výukové prostory. Ojedinělost školy je dána především koncentrací všech oborů vyučovaných v rámci základního uměleckého školství do jednoho místa (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický). Rekonstrukce umožnila studium také handicapovaným dětem v podobě bezbariérového přístupu. Vyučování tak rázem začalo probíhat v pěti podlažích, např. v suterénu lze najít ateliéry pro práci s hlínou a užitou keramikou včetně keramické pece, ve střešních prostorách zase ateliéry pro malbu, grafiku apod. Škola v současné době nabízí široké spektrum oborů s osvědčeným kvalitním pedagogickým sborem.

 

zpět
© Copyright 2020, všechna práva vyhrazena ZUŠ Moravská Ostrava, webové stránky diarek.cz