Aktuality Hudební Taneční Výtvarný Literárně dramatický

ZUŠ Moravská Ostrava - Sokolská 15: https://zus-sokolska.cz/

Taneční obor

Představení oboru
   Do tanečního oboru jsou přijímáni žáci na základě přijímacích nebo talentových zkoušek do jednotlivých ročníků podle věku. Základní studium I. a II. stupně je ukončeno tanečním vystoupením žáků na koncertě školy. Pro talentované žáky je atraktivní výuka zaměřená na klasickou taneční techniku a současný tanec. K prioritám tanečního oddělení patří příprava nadaných žáků na konzervatoře. Taneční oddělení se může každoročně pochlubit mnoha zajímavými akcemi. Patří k nim celovečerní taneční představení v Divadle loutek, vystoupení na koncertech školy a na kulturních akcích pořádaných různými organizacemi.
   Cílem výuky je vedle získávání znalostí z oblasti klasické taneční techniky, také částečné proniknutí do světa folklóru, se snahou připomenout na slavnostních koncertech a vystoupeních pro širokou veřejnost, že i tento druh umění má stále své osobité kouzlo. Stejně jako jiná oddělení připravuje taneční oddělení svá vystoupení nejen v rámci výuky, ale také na odborných soustředěních.
   Školní rok končí tradičně Velkým tanečním koncertem v Divadle loutek, na jehož realizaci se spolupodílí VO (kulisy, návrhy kostýmů, reklamní činnost) a LDO.
 
Nabídka studia
Přípravné studium:                pro děti od 5 let, délka studia 2 roky           
I. stupeň základního studia:   pro žáky od 7 let, délka studia 7 let
II. stupeň základního studia:  pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky
Studium pro dospělé:             věk je neomezený, délka studia 4 roky
 
Obsah studia
   Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení. Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.
   Vzdělávací obsah tanečního oboru je tvořen očekávanými výstupy, které jsou rozčleněny do vzájemně provázaných a podmiňujících oblastí - teorie a praxe.
   Prostřednictvím studia stylů (technika klasického tance, současného a lidového tance) se žáci seznamují se základy tanečních technik. Rozvíjí techniku pohybu jako systému specifických prostředků komunikace a jsou seznámeni se způsoby rozvoje a kultivace koordinačních, silových a vytrvalostních schopností včetně kompenzace sekundárních dopadů fyzické zátěže na organismus. Oblast pod sebe zařazuje vzdělávací předměty „Přípravná taneční výchova, Taneční průprava, Klasický tanec, Lidový tanec a Moderní tanec“.
   V předmětu „Taneční praxe“ rozvíjí schopnosti porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční umění v souvislostech, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.            

 

© Copyright 2020, všechna práva vyhrazena ZUŠ Moravská Ostrava, webové stránky diarek.cz